janolsgården skylt till hems

Team Jan-Ols, häst och ponnyklubb är en ideel förening som bildades i februari 2010, med målet att kunna skapa en trivsam och rolig miljö bland oss i stallet. Föreningen håller till här på Jan-Olsgården och är till för ridelever, föräldrar och andra som tillbringar tid på Jan- Ols! Men självklart är alla som är nyfikna och intresserade av föreningen välkomna hit för mer information om våran klubb.

 

 

Medlemskap

Medlemsavgifter 2021:

Barn under 18år: 175:-/år

Vuxna över 18år:250 :-/år

Familj: 300:-/år

Medlemsavgiften betalas till bankgiro: 151-7077 eller swish 123 267 13 45

 Fördelar med att vara medlem:

  • Du är försäkrad i stallet, men också under resa till och från stallet
  • Du har förtur att delta i aktiviteter som föreningen anordnar
  • Du har reducerat pris på de olika aktiviteter vi anordnar
  • Du gör det möjligt att klubben kan köpa material som du som ridande och förälder kan gynnas av såsom klubbrum, hinder och annat material till hästar och ridverksamheten
  • Genom din medlemsavgift och andra bidrag kan vi som klubb köpa in hästar vid behov
 
Vill du veta mer om försäkring och medlemskap kontakta Olivia Janolsgården Flinth eller Maria Löfgren! Varmt Välkommen i klubben för hästälskare!

Stadgar

Stadgar för Team Jan-Ols Häst & ponny klubb.§1. MålKlubben ska ha som mål för sitt arbete att:
*Främja god kontakt bland klubbens medlemmar.
*Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande.
*Tillvarata medlemmarnas vilja att delta i föreningsverksamheten och fatta demokratiska beslut.
*Verka för en stark VI känsla och ett bra samarbete med klubbens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
§2. Verksamhet
Klubben skall verka för att:
*Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet där alla klubbens medlemmars hästintresse tillgodoses.
*Ge medlemmarna möjlighet till kurser, både med och utan häst för att öka kunskapen och känslan för hästen.
*Utbilda och motivera de yngre medlemmarna till att överta ansvaret i styrelsen när de äldre slutar.
§3. Medlemskap
*Alla nya medlemmar är välkomna till ett medlemskap i klubben.
§4. Avgift
*Medlem betalar medlem/års avgift till föreningen enligt stadgar och årsmötesbeslut.
§5. Utträde och uteslutning
*uteslutning sker om misskötsel av post/medlemskap sker.
Det beslutas av styrelsen.

§6. Beslutande organ
*Styrelsens beslutande organ är allmänt möte/årsmöte och extra allmänt möte.
Årsmötet och styrelsen kan tillsätta kommittéer eller motsvarande för handläggning av särskilda uppgifter.
§7. Verksamhet och räkenskapsår.
*Klubbens verksamhets och räkenskapsår ska vara kalenderår.
§8. Stadgetolkning
*Klubbens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan av dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till klubbens styrelse.
§9. Stadgeändring och upplösning.
*Förslag till ändringar av dessa stadgar kan avges av klubbens styrelse.
*Upplösningen av ungdomssektionen och styrelsen kan endast ske i samband med att klubben upplöses.
§10. Rösträtt.
*Vid årsmöte och extra allmänt möte har varje medlem i klubben en röst. Beslut om omröstning vid allmänt möte sker öppet.
§11. Årsmöte.
*Årsmöte ska hållas före klubbens årsmötesdag som är 13 februari varje år. Vad gäller kallelse motioner gäller vad som stadgas i §12. i klubbens stadgar.
§12. Ärenden vid årsmöte.
*Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
6. Behandling av verksamhet och förvaltningsberättelserna.
7. Fastställande av balans och resultaträkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande till ungdomssektionen.
11. Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter till ungdomssektionen.
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmötet

§13. Extra allmänt möte
* Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då minst 30% av klubbens medlemmar eller då revisorn så begär.
Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det sådan begäran inkommit. Kallelsen ska utfärdas minst tio dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-4 i §12 samt ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.
§14. Valberedningen
*Valberedningen består av 1 ledamot jämte 1 suppleant. Ledamoten bestäms på årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte.

§15. Styrelsen/ungdomssektionen.
*Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör.
*Ungdomssektionen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter.
*Mandattiden för varje post är 1 år (från årsmöte till årsmöte).
*Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger.
*Vid styrelsesammanträdena ska föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden och av den fungerande kassören.
Kopia av protokollet ska tillställas klubbens styrelse.

§16. Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att:
* Verka för klubbens syften och ändamål och ansvara för den löpande verksamheten.
* Verkställa beslut fattade på allmänna möten.
* Handha och ansvara för klubbens medel med egen ekonomisk förvaltning.
* Tillse att räkenskaper förs på ett betryggande sätt samt att upprätta verksamhet och klubb berättelser jämte balans och resultaträkning för klubben. Årsberättelser och övriga handlingar ska tillställas klubbens revisor senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Kopia av årsredovisningshandlingarna ska även tillställas klubbens styrelse.
* Bestämma dag och plats vid allmänna möten.
* Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
* Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§17. Ekonomiskt ansvar
Klubbens medlemmar ansvarar ej personligen för klubbens ingångna förbindelser.

§18. Revision
*För granskning av ungdomssektionens och styrelsens förvaltning ska utses en revisor, revisorn ska utses på årsmötet.
§19. Firmateckning.
*Kassören ansvarar för klubbens konto och är då klubbens firmatecknare.